7 de gener del 2011

La feina feta pel PSM a l'Ajuntament des de l'oposició

En aquests darreres quatre anys, els regidors i regidores del PSM-Entesa Nacionalista han fet una oposició activa, rigorosa i sempre constructiva als plens de l’Ajuntament de Llubí:

 • Un total de 25 precs a l’equip de Govern per tal de millorar la gestió de diversos temes municipals de caràcter puntual (lliurats per escrit).
 • Un total de 57 preguntes (lliurades per escrit) a l’equip de govern per demanar explicacions sobre determinats temes municipals i deixar clara l’opinió del PSM.
 • Un total de 15 mocions municipals (lliurades per escrit) a fi de presentar propostes municipals, alternatives d’actuació de govern o fixació de posicionament polític sobre temes rellevants.

És important assenyalar que el PSM ha estat l’únic grup polític de l’oposició que ha presentat mocions municipals durant aquests gairebé 4 anys!!! També és important destacar el posicioament del PP de Llubí (lamentable!) pel que fa a la moció sobre la nostra llengua (normalització lingüística) i la moció en contra de la corrupció política.Mocions municipals del PSM
 • Moció en contra de la directiva de treball europea que eleva la setmana laboral a més de 48 hores. Aprovada. Vots favor: PSM+PP+PSOE. Vots en contra: PSOE. Abstencions: 0.
 • Moció a favor d’elaborar una llei autonòmica de consultes populars. Aprovada. Vots a favor: PSM+UM. Vots en contra: 0. Abstencions: PP+PSOE.
 • Moció de reconeixement de l’Estat de Kosovo per part del Govern espanyol. Aprovada. Vots a favor: PSM+UM. Vots en contra: 0. Abstencions: PP+PSOE.
 • Moció per millorar i traslladar el punt verd de Llubí. Diverses propostes. Rebutjada. Vots a favor: PSM+UM+PSOE. Vots en contra: PP. Abstencions: 0.
 • Moció per redissenyar les inversions al cementeri municipal i repartir més les inversions en altres temes importants. Rebutjada. Vots a favor: PSM+UM+PSOE. Vots en contra: PP. Abstencions: 0.
 • Moció per a la congelació de la taxa de llicències urbanístiques atesa la greu crisi econòmica. Rebutjada. Vots a favor: PSM+PSOE. Vots en contra: PP. Abstencions: UM.
 • Moció sobre residus: impulsar el reciclatge a Llubí, més punts de contenidors específics de recollida i potenciar la recollida domiciliària. Aprovada per unanimitat. Posteriorment, incompliment de l’equip de Govern
 • Moció de proposta de congelació d’imposts, taxes i preus públics com a mesura contra la persistent crisi econòmica. Aprovada per unanimitat.
 • Moció a favor de llei de consultes populars per poder organitzar referèndums. Rebutjada. Vots a favor: PSM+UM+PSOE. Vots en contra: PP. Abstencions: 0.
 • Moció sobre el compliment de les mocions aprovades per Ple i de major respecte democràtic a l’oposició. Aprovada per unanimitat.
 • Moció de condemna als casos de corrupció política i de retorn dels doblers públics malversats. Rebutjada. Vots a favor: PSM+PSOE. Vots contra: PP+UM. Abstencions: 0.
 • Moció de suport a la investigació dels crims de l’època del franquisme, casos judicials. Rebutjada. Vots a favor: PSM+UM+PSOE. Vots en contra: PP. Abstencions: 0.
 • Moció de suport al manteniment de les bonificacions de residents en el transport aeri i marítim. Aprovada per unanimitat.
 • Moció per un Pla de reciclatge i tractament de residus a Llubí, i un estudi econòmic/financer per afrontar el dèficit econòmic creat recentment a l’Ajuntament. Rebutjada. Vots a favor: PSM+UM+PSOE. Vots en contra: PP. Abstencions: 0.
 • Moció de suport a la llengua catalana, a la llei de normalització lingüística i al decret de mínims. Rebutjada. Vots a favor: PSM+UM+PSOE. Vots en contra: PP. Abstencions: 0.Preguntes del PSM any 2007

 • Sobre el desenvolupament del Pla d’Obres i Servei.
 • Circumval·lació a Llubí.
 • Aparcament a l’Ermita (abocament residus sense seleccionar).
 • Desenvolupament obres a l’Escola.
 • Sobre determinades obres al carrer.
 • Sobre els desperfectes al poliesportiu.
 • Activitat i distribució de l’agranadora municipal.
 • Obres de pluvials a fer pel POS.
 • Desenvolupament obres a l’Escola (seguiment).
 • Plecs de concessió del Poliesportiu.
 • Sobre les activitats i organització del Casal de Joves.
 • Sobre la recollida selectiva dels fems a Llubí.
 • Mal funcionament de la font de la plaça de la Carretera.
Any 2008
 • Sobre els solar del cementeri municipal
 • El trasllat de l’Escola per causa de les obres
 • Destinació solar avinguda de Son Marget
 • Diverses obres als carreres
 • Desenvolupament de l’UAC-3
 • Adhesió a l’Agència de Disciplina Urbanística del Consell
 • Situació legal del local “Àngela de nit”
 • Mal estat voravies de la carretera.
 • Demanda de contenidors de matèria orgànica
 • Serveis al poliesportiu
 • Trasllat de l’escola per causa de les obres (seguiment)
 • Activitats Casal de Joves (manca de programació)
 • Autobús del joves IES fi de curs.
 • Adscripció dels alumnes de Llubí a l’IES de Muro o Sineu.
 • Escola d’Estiu
 • Ocupació de la via pública per festes.
 • Mesures contra la crisi econòmica
 • Casal de joves
 • Petició de Reconeixement a Joan Rosselló

Any 2009
 • Sobre la millora de l’enllumenat públic.
 • Sobre les altes al cadastre.
 • Per la millora de l’asfaltat dels forats al carrer.
 • Obres d’asfaltat general al poble.
 • Modificació puntual de les Normes Subsidiàries (manca informació a l’oposició).
 • Millores a la piscina municipal.
 • Ocupació de l’espai públic als carrers.
 • Sobre els anuncis de propaganda d’actes polítics.
 • Millora del trànsit al carrer de la Creu.
 • Visita de cooperació local del Consell (manca d’informació a l’oposició).
 • Inversions del Plan E II.
 • Funcionament dels guals d’aparcament de cotxes.
 • El futur del local “Estel de nit”.

Any 2010
 • Repartiment subvencions entitats esportives i culturals.
 • Asfaltat dels carrers.
 • Tema de la cisterna del c/ Ramis Pons.
 • Per què no vol negociar el PP els pressuposts amb el PSM i sí amb el PSOE?
 • Activitats culturals desenvolupades al teatre municipal.
 • çAdquisició bosses compostables per a residus orgànics.
 • Sobre l’asfaltat dels carrers (deficiències).
 • Factures aprovades per decret de Batlia.
 • Sobre el cotxe de la policia.
 • Llibre de la història de Llubí, manca d’informació a l’oposició.
 • Reforma de la plaça de la carretera, manca d’informació a l’oposició
 • Zona verda solar metge Sbert. Manca d’informació a l’oposició.


Precs del PSM durant aquests 4 anys...
Millora serveis poliesportiu. Control de cans lliures al carrer. En contra del seguidisme mediàtic banderes oficials al balcó Ajuntament. Instal·lacions al Poliesportiu. Manteniment del Centre Mèdic de Llubí. Sobre la neteja dels carrers. Manteniment de neteja dels camins rurals. Per un major respecte democràtic a l’oposició. Reconeixement víctimes de la guerra civil. Millores a l’escola d’estiu. Millores de trànsit al poble. Instal·lació de vàters públics durant les festes. Millora dels lloms d’ase trànsit per reduir la velocitat. Millorar l’especificació de factures a la documentació dels Plens. Sobre la contractació del personal l’Ajuntament. Major respecte democràtic per la informació de les festes a l’oposició. Per un major suport i reconeixement a la Duatló de Llubí. Millora de la neteja de carrers i carrerons després de les festes i actes municipals. Disposar de contenidors específics pels dies de festes i actes públics. Sobre la reforma dels vestuaris al poliesportiu. Sobre els errors de duplicitat de factures.

És evident la feina feta pels regidors i regidores del PSM de Llubí, fins i tot estant a l'oposició, i amb la manca d'informació feta per l'equip de govern.