26 de desembre del 2010

Programa electoral participatiu


Benvolguts llubiners i llubineres,

Des del PSM-Entesa Nacionalista estam convençuts que una de les qüestions més importants per a qualsevol govern municipal és poder treballar per un model de Poble, el poble que volem! El model de Poble, però, es pot fer de moltes maneres: el pot decidir el govern municipal; el poden acordar els partits polítics; el pot decidir només el batle o, fins i tot, és possible que durant aquests anys ni existeixi!

Des del PSM consideram que aquesta tasca necessita de la màxima participació de totes les llubineres i llubiners. Per tal de treballar en aquest sentit, recollir les opinions i les aportacions de diferents persones i col·lectius, organitzam la primera reunió participativa per debatre com ens agradaria que fos el nostre poble i quin camí hem de seguir per aconseguir-ho.

Reunió oberta i participativa Dimecres, 29 de desembre A les 20,30 h al Casal d'Entitats de Llubí


No hi faltis! Per primera vegada a Llubí:
Entre tots farem un programa electoral participatiu

12 de desembre del 2010

Informació sobre el darrer pleAl darrer Ple de l'Ajuntament de Llubí, es varen aprovar els pressuposts del 2011 i algunes propostes del PP que us volem fer saber:

  1. La dedicació exclusiva a l'Ajuntament (37.130 €/any) serà pel 2n tinent de batle, Antoni Vallespir, atès que el batle s'ha jubilat. A partir d'ara, per tant, el segon tinent de batle serà sempre a l'Ajuntament i suposam que també el batle ja que ara que estarà jubilat i tendrà molt de temps. Amb una mica de sort, aquests mesos abans de les eleccions, podrem comprovar el dinamisme i l'eficiència en política municipal. Abstenció del PSM.
  2. A més, el PP també ha aprovat que a partir d'ara el batle, Tomàs Campaner, tengui un augment significatiu de les dietes per assistència a plenaris i juntes. De 100 o 120 € passarà a 160 €/assistència. Tot un exemple de austeritat pel nostre poble !!! Vot en contra del PSM.
  3. Es congelaran totes les taxes, imposts i preus públics per al 2011. Aquesta mesura està molt bé, de fet, segueix la moció que ja va fer el PSM l'any passat i va ser aprovada. Vot a favor del PSM.
  4. El PP va presentar els pressuposts per al 2011. Evidentment, sense informar correctament, sense voler consensuar ni negociar res amb la resta de grups polítics. No parlem ja de cap esforç per tractar els pressuposts amb la societat de Llubí. El PSM va votar en contra, bàsicament pels següents motius.

  • a) Volem constatar la manca de disposició de l’equip de govern a voler negociar i consensuar els pressuposts. Durant aquests 4 anys l’equip de govern no ha manifestat cap disposició real a consensuar uns pressuposts. Lamentam també les poques facilitats que s’han ofert per informar sobre el projecte de pressupost. La convocatòria de la reunió informativa ni tan sols es va fer en 24 hores d’antelació.
  • b) Es tracta d’uns pressuposts continuistes, que no aporten cap tipus de variació a la política municipal seguida fins ara a l’Ajuntament.
  • c) Consideram que caldria fer més esforços en disminuir la despesa, especialment de capítols 1 (despeses de personal) i 2 (compra de béns corrents i serveis). La situació de crisi econòmica i disminució d’ingressos aconsella una major restricció en la despesa general.
  • d) No estam d’acord amb la política d’inversions, les prioritats, que ha seguit l’Ajuntament durant aquests anys. Ja sigui amb les inversions pròpies, les del Consell i les dels plans E. En aquest pressupost hi ha una reducció importantíssima de les inversions, conseqüència de una política d’inversions errònia i arbitrària, sense una planificació correcta.
  • e) El dèficit ocasionat per la mala gestió i la nefasta política de fems feta tant per la Mancomunitat com per l’Ajuntament, passa factura ara als pressuposts. Es reflecteix en una apujada substancial del que ha de pagar l'Ajuntament a la Mancomunitat i un dèficit important per les arques municipals.
  • f) Consideram necessari una resposta (estudi adequat) a les recomanacions que fa la Secretaria de l'Ajuntament a l’informe econòmic, jurídic i financer que alerten de la mala situació en que es troba Llubí en tot una sèrie de temes: dèficit de serveis, disciplina urbanística, revisió de cadastre, reducció de despesa, recollida de fems, etc.

28 de novembre del 2010

Mocions al darrer ple

En el darrer Ple ordinari de l’Ajuntament (15 novembre) el PSM-Entesa Nacionalista va presentar dues mocions municipals:
La primera MOCIÓ: SOBRE LA GESTIÓ DE RESIDUS a Llubí. Les propostes d’acord eren les següents:
Primer.- L’Ajuntament de Llubí constata la mala gestió de residus que ha duit a terme la Mancomunitat del Pla durant aquests darrers anys i que ha portat a la situació límit d’acumulació d’un dèficit de gairebé 6 milions d’euros. Segon.- L’Ajuntament de Llubí constata la deficient política de residus desenvolupada durant els darrers anys al municipi i que ha propiciat que Llubí no sigui dels municipis del Pla que més reciclen i que menys rebuig generen. Tercer.- L’Ajuntament de Llubí procedirà a revisar i actualitzar el padró d’habitatges i empreses que s’han de tenir en compte en la gestió municipal dels residus. Quart.- El batle de Llubí presentarà en comissió informativa i en Ple abans de finalitzar l’any un estudi econòmic i financer detallat de com repercutirà el dèficit en els propers pressuposts municipals i de quina forma i amb quines mesures es pensa fer front en aquest dèficit. Cinquè.- El batle de Llubí presentarà en comissió informativa i en Ple abans de 3 mesos un Pla d’actuacions necessàries a curt termini per afavorir realment el reciclatge i la correcta separació i recuperació de residus al municipi de Llubí, i un calendari d’actuacions a mitjan i llarg termini.

NO ES VA APROVAR la moció pels VOTS EN CONTRA DEL PP, majoria absoluta
La segona MOCIÓ: DE SUPORT A LA LLENGUA CATALANA. Les propostes d’acord eren les següents:
Primer.- L’Ajuntament de Llubí insta les institucions públiques de les Illes Balears a promoure les mesures necessàries per restablir el català en el lloc que li correspon com a llengua pròpia de les Illes Balears i a garantir que tota la població la conegui i sigui considerada com un dels elements identificadors de la nostra societat. Segon.- L’Ajuntament de Llubí constata la funció de la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears que, des del consens polític i la cohesió social, ha compatibilitzat la cooficialitat del català i el castellà amb la protecció i la promoció de la llengua catalana com a llengua pròpia de les Illes Balears. Tercer.- L'Ajuntament de Llubí considera necessària la vigència del Decret 92/1997 per tal de garantir que els escolars de les Illes Balears puguin usar normalment i correctament la llengua catalana i la llengua castellana al final del període d'escolaritat obligatòria. Quart.- L’ajuntament de Llubí insta les institucions a seguir avançant en les mesures que garanteixin que la llengua catalana continuï essent signe d’identificació i cohesió social del nostre país.

NO ES VA APROVAR la moció pels VOTS EN CONTRA DEL PP, majoria absoluta. Estaven en contra del tercer punt i varen voler negociar un redactat nou que proposava la modificació de la normativa existent, especialment de l’actual decret de mínims. El PSM, evidentment, no ho va acceptar.
És lamentable que el PP de Llubí, amb un tema tan important com és la nostra llengua, es posicioni amb la línia més intransigent del PP. Cal recordar que altres pobles governats pel PP han donat suport a la moció presentada pel PSM. És molt trist que el PP de Llubí no sigui capaç de defensar la llengua pròpia de la nostra terra.

29 d’octubre del 2010

Absoluta irresponsabilitat en la gestió dels residus


El PSM culpa el batle de la gravíssima situació económica a l’Ajuntament per culpa de la pèssima gestió de residus.

Conseqüència de la desastrosa política de residus, l’Ajuntament de Llubí haurà generar un dèficit pressupostari que pot arribar a un 10% del pressupost de l’Ajuntament a més d’apujar taxes de fems.

És inexplicable i absolutament injustificable que l’oposició s’hagi d’assabentar, ara, aquest mes, d’un dèficit milionari de la Mancomunitat del Pla (de més de 6 milions d’€) que s’ha anat arrossegant durant aquests darrers anys. Especialment aquesta legislatura i l’anterior quan Tomàs Campaner era el president de la Mancomunitat.

Sorprèn l’argumentació: el dèficit és ja insostenible per la Mancomunitat i es transfereix a cada ajuntament. La causa radica en què alguns ajuntaments no han aconseguit durant aquests darrers anys una taxa de reciclatge mínimament acceptable. Lamentablement Llubí es troba entre els ajuntaments del Pla que tenen uns resultats més baixos en reciclatge: un 84% de rebuig.

A Llubí, mai no s’han fet iniciatives serioses i continuades de reciclatge i bones pràctiques. La prova està en que altres ajuntaments del Pla (Petra, Porreres, Maria o Sineu) tenen percentatges de rebuig molt inferiors. Amb una taxa de rebuig tan elevada el nou sistema gravarà moltíssim ajuntaments com Llubí que no han fet “els deures”.

No solament no s’ha duit a terme una política mínimament responsable de residus durant tots aquests anys, sinó que s’han pres decisions que són fins i tot contràries a les bones pràctiques en gestió de residus: traslladar el punt verd a més d’1 km del poble, durant molt de temps va estar abandonat, ara s’han retirat els contenidors específics de reciclatge d’envasos, de vidre i de paper. Fins i tot els de paper de davant l’escola!

El PSM vol deixar ben clara la irresponsabilitat d’haver deixat que aquesta situació hagi arribat a aquests límits, i que ara s’hagi d’assumir sobtadament aquest cost. És evident que es produeix una apujada de la taxa de fems en moments de crisi, i una hipoteca insostenible per al pressupost municipal en forma de dèficit de com a mínim 80.000 € o fins i tot xifres que poden suposar un 10% del pressupost municipal.

És una autèntica irresponsabilitat a la que el PSM no vol contribuir, per la qual cosa ha donat el seu vot negatiu a totes les propostes d’ordenances. El PSM vol manifestar la crítica i oposició absoluta a la política de residus de l’Ajuntament durant aquests darrers anys i les greus conseqüències que això tendrà per a Llubí.

14 d’octubre del 2010

FEMS: les conseqüències de fer les coses tard... i malament


A Llubí, tot indica que ben aviat l’equip de govern del PP haurà d’afrontar les conseqüències d’ignorar durant anys la necessitat de gestionar bé els residus i promoure activament el reciclatge.
Al PP no li quedarà altra sortida que apujar les taxes de fems als ciutadans i reconèixer que aquest encariment és degut a la deixadesa municipal (històrica en aquesta matèria), per una banda, i al baix percentatge de reciclatge, per l’altra.
La Mancomunitat del Pla, després d’arrossegar un dèficit acumulat de 6 milions d’euros, ha decidit que cada ajuntament assumirà el cost que genera la recollida de fems al seu municipi. Cada municipi haurà d’aprovar la seva pròpia ordenança i recaptar (via taxa) els ingressos suficients per cobrir el cost total que li correspon. Una ordenança i unes taxes que hauran d’estar fixades el gener de 2011.
La informació que cal tenir present és la següent:
1r. La tarifa de residus urbans que cobra la concessionària del Consell Tirme als ajuntaments es basa en les tones de rebuig i no en les tones de material reciclat (vidre, paper, envasos i matèria orgànica). Per tant, si es recicla poc i es genera molta fracció de rebuig caldrà pagar molt més.
2n. Aquesta tarifa s’ha incrementat moltíssim durant els darrers anys. Cal recordar que UM i el PP, al final de l’anterior legislatura, prorrogaren el contracte amb Tirme ampliant fins a
40 anys!
3r.
Llubí és un municipi amb percentatge de reciclatge molt baix. Un 83,8% del fems que genera és fracció de rebuig i únicament un 16,2% dels residus són separats correctament per a reciclatge.
Segur que interessarà dir que a Llubí la gent no ha tengut prou interès i es recicla molt poc. Però aquesta seria una anàlisi simplista i errònia. Si a altres pobles el percentatge de reciclatge és molt superior és perquè l’Ajuntament s’ha implicat activament en la tasca. Per una banda, conscienciant a la gent del beneficis ambientals i econòmics, i per altra facilitant activament el reciclatge.
Repetides campanyes, ordenances municipals, punts verds accessibles, integrats en el poble i ben gestionats, contenidors de reciclatge ben repartits, assessorament municipal, repartiment de contenidors domèstics per a reciclar, incentius, etc. Tot un seguit d’iniciatives que progressivament han donat el seu fruit en aquells pobles en què l’Ajuntament s’ha implicat mínimament en una bona gestió dels residus urbans. En aquests municipis, ara, la taxa de fems és i serà substancialment més baixa.
No es tracta de comparar-se a municipis que són capdavanters en gestió de residus com ara Puigpunyent o Esporles, sinó a municipis del mateix Pla de Mallorca. Així, mentre Llubí té un percentatge de rebuig de més del 83%, Maria de la Salut (63%), Petra (68%), Porreres (68%) o Sineu (64%) el tenen inferior al 70%.
A Llubí és evident el poc interès que ha mostrat l’Ajuntament durant el darrers anys pel que fa al reciclatge, fins i tot s’han pres decisions en sentit contrari (el punt verd lluny del poble, durant anys abandonat, retirada del poble dels contenidors de reciclatge, no aprofitar les inversions del Plan E, etc.).
Ara cal pagar les conseqüències de no haver fet una bona política de residus i com sempre les conseqüències les paguen els ciutadans. I segur que l’equip de govern del PP demanarà, ara sí, quan s’ha d’apujar les taxes de fems, el suport de tothom, dels ciutadans i de l’oposició. De cop i volta l’equip de govern del PP creurà amb les bondats del reciclatge, estarà preocupat pel medi ambient i per la destinació correcta del residus, i fins i tot es permetrà el luxe de donar consells i receptes! Tanmateix, són les conseqüències de fer les coses tard i malament...

18 d’agost del 2010

ALLÒ QUE NO VOL EXPLICAR EL BATLE... SOBRE L’ESCOLETA

A Llubí tenim una escoleta (0-3 anys) a ca ses Monges, un local que no és de l’Ajuntament i no presenta les condicions adequades ni els recursos humans preceptius, cosa que fa que no pugui ser homologada ni es puguin obtenir ajudes d’institucions.

Per construir-ne una és necessari disposar d’un solar municipal. Per això l’Ajuntamentva voler canviar la qualificació del solar de l’avinguda de Son Marget de zona verda a equipament docent. Però per fer-ho, havia de compensar la zona verda a qualque altra zona.

L’Ajuntament va intentar una irregularitat, que és passar com a zones verdes que compensassin, l’aparcament del polisportiu i el nou aparcament del carrer Rector Tomàs (corral posterior de la farinera). Com és natural, la Ponència Tècnica (no política) d’Ordenació Territorial i Urbanisme del Consell no ho va acceptar. Després, la Comissió Insular d’Urbanisme (política) també hi va votar desfavorablement (no es podia esperar altra cosa, atenent al que havia determinat molt clarament la ponència tècnica).

El fet greu, però, és que l’equip de govern intenti enganar els llubiners i llubineres al full d’informació municipal fent creure que el rebuig a la modificació de les normes subsidiàries era per motius polítics, i ressaltant un fet concret de la Ponència Tècnica (repetim, no política) sobre l’afectació visual al molí de Son Rafal (patrimoni catalogat), mentre oculten el fet principal que és l’engany que intentaven fer amb les zones verdes.


12 de juliol del 2010

Molta assistència al sopar d'estiu


El dia 9 de juliol més de 150 llubiners i llubineres de totes les edats es concentraren al carrer Maria Perelló un cèntric carrer del poble per celebrar el ja tradicional sopar d’estiu del PSM-Entesa Nacionalista de Llubí.
Els regidors i regidores del PSM varen aprofitar l’avinentesa per explicar una breu radiografia dels 3 anys de legislatura del govern del PP a Llubí. El continuisme, la manca d’iniciatives i la creixent prepotència de l’equip de govern estan hipotecant Llubí pel que fa a projectes i programes de futur.
Gabriel Vicens lamentà el conformisme i la paràlisi municipal en temes tan importants com la dinàmica social i cultural del municipi, les mancances en serveis, la deixadesa en les instal·lacions públiques i la inexistent promoció econòmica.
Es va reclamar més compromís i iniciativa a l’equip de govern del PP. “Ara que venen temps difícils, de retallades pressupostàries als ajuntaments, és quan es veu clarament que l’Ajuntament de LLubí, a diferència d’altres pobles, s’ha equivocat absolutament amb les prioritats municipals i ha desaprofitat les ajudes i inversions”.
“Mentre altres pobles han fet inversions intel·ligents en benestar social, educació, qualitat de vida, noves tecnologies, infraestructures bàsiques i programes d’impuls econòmic... el nostre Ajuntament ha invertit massivament en el cementeri, en actuacions arbitràries sense cap planificació i en obres inconnexes per arreglar quatre forats”.
Des del PSM consideram que Llubí necessita un canvi urgent de polítiques municipals que generin confiança i il·lusió, que es basin en planificacions i projectes de mirada llarga, que s’estableixin fulls de ruta per aconseguir que Llubí sigui un poble modèlic i capdavanter en el Pla de Mallorca.

20 de maig del 2010

És necessari un solar vàlid per construir l'escoleta

Els regidors i regidores del PSM seguim lluitant perquè Llubí pugui tenir un solar per construir una escoleta com el poble es mereix. La inoperància de l'equip de Govern del PP ha fet perdre els 3 anys de legislatura actual. L'Ajuntament ha volgut dur a terme una modificació de les normes subsidiàries per construir l'escoleta a un solar on la normativa territorial i urbanística no ho permet. I Així ho ha deixat ben clar la Comissió Tècnica de Patrimoni i Urbanisme del Consell. Tampoc no autoritza a fer el canvi de les zones verdes que es proposava, perquè aquestes a la pràctica quedaven sense funcionalitat, ja que l'Ajuntament pretenia fer-les servir d'aparcaments.

El batle pretén fer veure que la decisió del Consell ha estat una decisió política, però amaga que la Comissió Tècnica (formada únicament per tècnics del Consell i un representant del Col·legi Oficial d'Arquitectes) ha informat negativament gairebé per unanimitat (11 vots en contra i 1 abstenció). A la comissió política el PP va votar a favor, i el PSM, el PSOE i UM en contra, atès el dictamen indiscutible de la comissió tècnica.

És possible que el PP vulgui fer edificacions que no estarien d'acord amb la legalitat? Pot ser que el PP estigui massa acostumat a fer urbanisme en contra de la normativa? Allò que ha de fer el nostre Ajuntament és aconseguir un solar per l'escoleta real i efectiu, i deixar de perdre el temps intentant polititzar les coses!18 de maig del 2010

El PP de Llubí mostra la seva cara més intransigent

Al darrer plenari de l’Ajuntament de Llubí el PP, amb majoria absoluta al municipi, ha mostrat el seu tarannà més radical a l’hora de posicionar-se sobre les 3 mocions presentades pel grup PSM-Entesa Nacionalista.

Les mocions presentades tractaven sobre el dret a decidir i les consultes populars; una moció sobre el rebuig més absolut als casos de corrupció que s’han produït els darrers anys (centrats en el PP i UM) i garantir el retorn dels doblers públics defraudats; i una moció favorable a la investigació dels crims de l’època franquista i el rebuig més ferm a impedir la seva investigació.

A totes 3 mocions municipals el PP ha votat en contra, a diferència d’altres municipis on s’han pogut acordat esmenes consensuades. El PSM-Entesa Nacionalista creu que amb aquesta actitud davant aquestes qüestions d’actualitat el PP demostra postures tancades i intransigents.


A la vegada, el PSM-Entesa Nacionalista ha criticat al PP la manca d’efectivitat i compromís en aconseguir un solar per a la construcció de l’escoleta municipal. El fracàs de les gestions municipals amb la modificació de les NNSS condemnen el poble de Llubí a no poder construir una escoleta aquesta legislatura.

Allò més lamentable, però, és l’intent del PP de voler fer parèixer que el Consell de Mallorca ha impedit l’escoleta municipal per motius polítics. La realitat, així com han demostrat i documentat els nostres regidors i regidores és que de la comissió tècnica (i no la política), un total d’11 dels 12 tècnics del Consell, inclòs el representant del Col·legi d’Arquitectes, han informat desfavorablement de la proposta de l’Ajuntament. Únicament 1 tècnic ha mostrat la seva abstenció.

El PSM ha recriminat al batle de Llubí pretendre donar la culpa als partits polítics quan realment amaga que l’informe de la comissió tècnica és absolutament desfavorable, gairebé per unanimitat.

El PSM considera que l’equip de Govern ha de deixar de posar excuses i perdre el temps, complir la normativa urbanística, i aconseguir la construcció d’una escoleta de manera urgent. L’escoleta és un tema molt important per Llubí que s’hauria d’haver prioritzat des del primer moment.

25 d’abril del 2010

Correllengua 2010

Avui 25 d’abril a les 12’30 h ha passat per Llubí la flama del Correllengua, i ha rebut la col·laboració de molts de llubiners joves que han ajudat a dur la torxa de la flama de la llengua.
Aquesta és la sisena edició que organitzen els Joves de Mallorca per la Llengua, per tal de reivindicar la vitalitat de la nostra llengua als pobles i ciutats de Mallorca.
Des de l’agrupació del PSM-EN de Llubí mostram el nostre suport a iniciatives com aquesta per reivindicar la normalitat del català en tots els àmbits que li corresponen.
Us recordam que el dia 30 d’abril el Correllengua arribarà a Palma, i a les 19 h a la plaça de Cort hi haurà un concert amb els grups Herbes Dolces, Kumbes del Mambo, i els esperats Obrint Pas.


16 de març del 2010

Política municipal de residus caòtica de l’Ajuntament


En el passat Ple del dia 15 de març, el PSM-Entesa Nacionalista, gràcies a les preguntes efectuades pel nostre portaveu, Gabriel Vicens, vàrem poder conèixer les darreres actuacions previstes en matèria de residus al municipi.
L'Ajuntament, sense informar la ciutadania ni tampoc a l'oposició (ni a comissions informatives ni als plenaris), ha decidit retirar els contenidors de fems i els de reciclatge situats a l'entrada del poble i també els situats al poliesportiu. A més, ha afirmat que pensa retirar tots els altres contenidors de fems i reciclatge del poble en un futur proper.
Consideram que aquestes mesures no es poden dur a terme sense que abans es millori substancialment la recollida selectiva, es faciliti el reciclatge i es disposi d'un punt verd situat a la mateixa zona urbana del poble i no als afores, ben lluny.
Llubí deu ser l'únic municipi de Mallorca que té el punt verd en sòl rústic i a gairebé 2 km del poble, la qual cosa dificulta enormement el seu ús. Consideram que no es poden retirar els contenidors de fems ni els contenidors de reciclatge, i pretendre que la gent vagi i vengui del punt verd a 2 km gastant temps i benzina. Adoptant aquesta política caòtica i incoherent de residus ens arriscam a començar a veure fems i residus per totes bandes.
Recordam que el PP va aprovar fa més 6 mesos una moció del PSM que exigia reforçar les zones on hi ha contenidors i reciclatge al mateix poble i evitar que s'acumulàs el fems i els residus, i donant una imatge lamentable de brutor i abandonament. El PP, però, no només incompleix les mocions aprovades per unanimitat, sinó que a més crea situacions de risc que poden augmentar la insalubritat i l'acumulació de fems de manera incontrolada.
El PSM considera que amb les obres del segon Plan E, que teòricament tenien finalitat ambiental i tecnològica, s'ha perdut una gran oportunitat per construir un punt verd modern i complet en sòl urbà, en comptes de dur a terme obres sense cap planificació o objectiu.
Demanam al batle de Llubí que deixi de fer actuacions caòtiques, que escolti les necessitats dels ciutadans i fomenti la participació en la presa de decisions, però sobretot que demostri capacitat de planificar una mínima política municipal coherent i al servei dels ciutadans.

23 de gener del 2010

Incapacitat del govern municipal del PP a LLubí per aprofitar plenament les inversions del pla E estatal

Ja va passar amb el primer i tornarà a passar amb aquest segon Pla E que preveu una inversió de 238.053 € a Llubí. L’equip de govern és incapaç de realitzar inversions programades d’acord amb una planificació estratègica.
Llubí és un municipi amb un gran dèficit d’inversions (socials, educatives, de promoció econòmica, viàries, d’equipaments...) i per acabar-ho de compondre el PP no té cap planificació futura o un mínim full de ruta a seguir que articuli un autèntic model de poble. Ha demostrat durant aquesta legislatura que just pensa invertir en el cementeri municipal i poca cosa més.
El PP ha tengut la gran sort que el govern estatal (ben el contrari d’allò que va fer Aznar) ha fet inversions directes en el municipi a través de fons estatals. Altrament, el resultat final de legislatura hagués estat senzillament penós: un cementeri “immaculat” i un poble ben abandonat!
La llàstima és la incapacitat d’orientar aquestes inversions a projectes que realment transformin Llubí en un poble modern, dinàmic, amb identitat i futur per endavant.
Contràriament a allò que fan altres pobles, el fons estatal es destinarà a projectes que permeten apedaçar aquí i allà, o bé projectes incoherents i sense cap finalitat estratègica.
Els projectes que es faran són els següents: reforma del pati i banys de l’escoleta municipal (s’inverteix a un edifici que no és de l’Ajuntament!), una pista de pàdel al poliesportiu (idea que neix sobtadament, sense analitzar altres necessitats esportives), reforma de banys i pavimentació a l’escola Duran-Estrany (inversió que és discutible si pertocaria a la Conselleria d’Educació), un petit tram de clavegueram per a la recollida d’aigües pluvials (que pretén solucionar el problema d’obres anteriors i sense fer una anàlisi del problema global de la recollida de pluvials) i millores als vestuaris del poliesportiu municipal (sense cap plantejament conjunt de les instal·lacions del poliesportiu i la seva conservació).
Com l’altra vegada, tot ha estat improvisació, arbitrarietat i manca de visió a mitjà i llarg termini. I com no podia ser d’altra manera amb manca d’informació i presses per aprovar-ho; no sigui cosa que els grups de l’oposició puguin participar-hi o simplement tenguin temps per opinar.
El PSM ha votat favorablement l’aprovació d’aquests projectes, igual que ho va fer l’altra vegada, perquè evidentment no vol que es perdin inversions per a Llubí. Però ha deixat constància a les actes dels plenaris de dues coses ben clares: la més enèrgica queixa per la manca d’informació i les presses per aprovar-ho, i la manca de planificació que fa que no s’aprofitin plenament les inversions ni es rendabilitzin socialment.

Els regidors i regidores del PSM-Entesa Nacionalista.

22 de gener del 2010

El PSM lamenta el tracte discriminatori del batle de Llubí

A la darrera sessió plenària, dilluns 18 de gener, a instància de les preguntes i aclariments exigits pel nostre portaveu, Gabriel Vicens, l'equip de govern del PP ha reconegut un tracte diferent, i per tant discriminatori, pel que fa a l'oportunitat de tractar i negociar els pressuposts de 2010 de l'Ajuntament.
Ha quedat patent que l'equip de govern va possibilitar el tractament i negociació dels pressuposts, amb temps i forma, amb el grup municipal del PSOE, mentre que aquesta possibilitat no es va oferir en absolut als altres grups de l'oposició, PSM i UM. La conseqüència d'aquest fet, segons recull la mateixa acta de l'Ajuntament, és el sorprenent vot favorable del PSOE als pressuposts del PP per al 2010.
Gabriel Vicens recorda que “durant aquesta legislatura, cada any, el PSM ha demanant informació i temps suficient per poder analitzar i discutir adequadament els respectius pressuposts municipals. Però això mai ha estat possible per la prepotència de l'equip de govern, fins i tot en alguna ocasió no s’han acomplert els terminis legals per estudiar i analitzar la documentació”.
Els pressuposts són la màxima expressió de les polítiques que es volen implantar a un municipi, i el PSM discrepa molt de la política municipal del PP i dels pressuposts per dur-la a terme, que s'han aprovat sense cap tipus de participació ciutadana i amb unes inversions deficients i mal plantejades.
Els nacionalistes del PSM consideram que allò que és inadmissible no és ja la manca de consideració a l'oposició, sinó que es faci una discriminació que afecti els diferents grups de l'oposició. “Exigim a Batlia una actitud més democràtica i transparent, més encara quan el PSM a l'Ajuntament de Llubí està demostrant una manera de fer oposició constructiva, participativa i molt respectuosa institucionalment”.
El PSM vol advertir l'equip de Govern del PP que si segueix ignorant l'oposició, presentant per sorpresa i a darrera hora els temes realment importants per a Llubí o impossibilitant la labor seriosa d'oposició, caldrà reconsiderar les relacions de col·laboració institucional i cooperació que sempre ha promogut el PSM.

Precs i preguntes dels regidors i regidores del PSM al darrer Ple


1. El grup polític del PSM-Entesa Nacionalista demana al batle de Llubí quina partida es consigna als pressuposts de 2010 per a l’asfaltat dels carrers i per al seu manteniment, ja que el PSM-Entesa Nacionalista està preocupat pel mal estat de molts de carrers i la seva deficient conservació. En aquest sentit demana si hi ha alguna planificació o programa d’actuacions previst. El batle contesta que asfaltar els carrers resulta molt car ja que en molts casos no es pot asfaltar sobre el paviment ja existent. L'ajuntament just té una petita partida per conservació i la utilitza per fer les actuacions parcials que tots coneixem. L'ajuntament no té cap planificació ni programa d'actuacions en aquest sentit.
2. El grup polític del PSM-Entesa Nacionalista demana al batle de Llubí que expliqui la informació apareguda a la publicació periòdica “sa Plaça” sobre la polèmica de la titularitat de la cisterna del carrer Miquel Pons i la denuncia posada a l’Ajuntament. El batle va explicar el cas i segons ell s'ha actuat d'acord amb les recomanacions dels tècnics. El cas no està tancat i farà falta veure com queda aquest tema sobre la revisió i adaptació de les normes subsidiàries.
3. Atès l’èxit de participació i organització de la duatló organitzada per la Penya Blaugrana el novembre passat, demanam a l’Ajuntament que doni suport i impulsi aquesta activitat esportiva de cara a l’any que ve, oferint tot el suport possible als organitzadors d’aquesta activitat.

4. El grup polític del PSM-Entesa Nacionalista demana al batle de Llubí els criteris que s'han utilitzat per distribuir la concessió de subvencions per a l'any 2009 a entitats culturals i esportives de Llubí. El batle contesta que s'ha utilitzat el criteri de intentar donar allò que demanen les associacions, però reconegué que no hi ha cap tipus de barem o criteri que permeti prioritzar les associacions que tenen un servei més important o que donen servei a un nombre més gran de ciutadans.
A tall de mostra, valorau vosaltres mateixos si aquestes xifres es poden considerar adients... sobretot, pensau si són coherents amb la quantitat de gent que representen!
CDA Llubí 7.000 €
Club d'esplai 1.100 €
Club Petanca 1.400 €
Penya madridista 330 €
AMPA escola 1.200 €
Grup Espeleo 230 €
Associació 3a edat 570 €