31 de maig del 2012

Feia falta tant?

Des del PSM de Llubí lamentam les formes, els desproporcionats desplegaments policials i les actuacions derivades (per exemple l’eliminació d’elements d’obstaculització fixos a la Canestreta) que es varen dur a terme a la visita del Sr. Bauzá, més encara quan aquesta visita no és una visita ni oficial ni institucional al poble de Llubí, sinó una visita emmarcada dins la dinàmica de partit del PP.

El PSM presentarà una moció a favor de la llibertat d'expressió i en contra de la violència, que inclou també un rebuig a les formes i maneres de la  visita del president Bauzá a l'agrupació del PP de Llubí.

20 de maig del 2012

La feina feta pel PSM de Llubí durant un any

El PSM presenta un total de 27 precs i preguntes a Batlia sobre temes municipals (gairebé sempre presentats per escrit).
El PSM presenta 19 mocions municipals i aconsegueix aprovar-les totes, ja sigui per unanimitat o per majoria (vot en contra o abstenció del PP).  Mocions:
 • Reivindicació del Fons de cooperació municipal
 • Modificació del Reglament Pla d’Obres i Serveis
 • Retirada de la modificació de la Llei de funció pública (I) referent al català
 • Retirada de la modificació de la Llei de funció pública (II) referent al català
 • Defensa de RTV de Mallorca
 • En defensa del transport públic a Llubí
 • Escola nova per Llubí
 • Variant de Llubí (continuar les obres paralitzades)
 • Meses de contractació de l'Ajuntament
 • Reivindicació del bus llançadora a l'estació
 • Senyalització i organització del Punt Verd
 • Moció en suport a la Dona (dia internacional)
 • En contra de la nova taxa de residus del Consell
 • Exigir pagament del Govern del deute que mantenia en la dedicació exclusiva
 • Adhesió de l'Ajuntament al Moviment per la Llengua
 • Destinació dels descomptes dels funcionaris de Llubí per la vaga general
 • Llaç per la llengua a l’Ajuntament i adhesió a la campanya
 • Reivindicació de l'1% cultural de l'obra de la variant per a Llubí (10 propostes)
 • Defensa dels jubilats de Llubí (NO al copagament)
Agraïm la col·laboració i entesa que ha existit amb els altres grups polítics de l’oposició i que ha permès aprovar totes aquestes mocions i moltes altres actuacions compartides.


El PSM presenta importants esmenes a propostes de Batlia que permeten modificar substancialment iniciatives de l’equip de govern.
 • Sous polítics. El PSM aconsegueix baixar les dietes a càrrecs polítics de 120€ a 100€ per assistència, i que alguns plens extraordinaris no suposin dietes. Posteriorment el PSM proposa una altra baixada de com a mínim el 10%, però just s’aconsegueix per la Comissió informativa.
 • El PSM presenta 15 esmenes als Pressuposts (aconsegueix esmenar moltes partides). Vota en contra perquè no hi ha prou racionalització de despeses i no es baixen encara més les dietes als càrrecs polítics. Els pressuposts s’aproven amb els vots del PP gràcies a l’abstenció de Convergència.
 • El PSM presenta esmenes a moltes propostes de Batlia, que han permès la millora d’estatuts, convenis i reglaments (convenis entitats, Comissió d’esports i festes, estatuts Protecció Civil, etc.) Alguns reglaments, convenis o iniciatives han estat retirats pel posicionament en contra de l’oposició.
 • El PSM presenta un escrit en contra del Pla d’Ajustament de l’Ajuntament que apuja 6 imposts i taxes, elimina bonificacions i hipoteca el municipi mitjançant una operació de crèdit que just afavoreix els bancs. L’operació de crèdit i les primeres pujades d’imposts són aprovats per PP i Convergència.
El PSM impulsa la informació municipal i la participació a través del seu bloc, facebook, notes de premsa, reunions i actes públics.

15 de maig del 2012

El PSM en contra de l’operació de crèdit que valida un Pla d’ajustament que incrementa 6 imposts i taxes i redueix ajudes

En el Ple d’ahir, dilluns 14 de maig, es va aprovar l’operació de crèdit que valida el Pla d’ajustament que va presentar per l’equip de govern del PP a l’Ajuntament de Llubí. Aquest Pla d’ajustament va ser aprovat pel partit popular en solitari fa més d’un mes i ara s’havia d’aprovar l’operació de crèdit corresponent que ha estat aprovada pel vots favorables del PP i Convergència.

Aquest Pla d’ajustament apujarà 6 imposts o taxes (sobretot les relacionades amb valor dels terrenys, obres i construccions) elimina també algunes bonificacions que existien fins ara per a la realització de determinades obres i reformes (per la reparació de façanes i la connexió al clavegueram) i també redueix les ajudes que es donaran a les entitats esportives i culturals.

Criticam la incompetència de l’Ajuntament per no afrontar de manera directa i immediata el pagament de les factures a proveïdors que en el municipi és únicament de 117.000 €. Heu de tenir en compte que l’Ajuntament té prou tresoreria (270.000 € en el darrer estat de comptes) i que el Govern encara deu a l’Ajuntament més de 120.000 € (més del que deu l’Ajuntament a proveïdors).

Consideram que seria millor pagar directament els proveïdors sense necessitat de endeutar els ciutadans a 10 anys, sense necessitat d’apujar 6 imposts i eliminar ajudes i bonificacions, sense necessitat castigar un sector tan afectat com és ara els petits professionals de la construcció del poble i gravar els ciutadans que hagin de fer reformes i obres als seus habitatges, i així no fer pagar als llubiners la imposició del govern central que només significa pagar interessos als bancs que ni tant sols estan fixats, tot i que es dóna per fet que seran sensiblement superiors al 5,5%.

En el Ple recordàrem que el PP parla molt d’austeritat, però que ha aprovat uns pressuposts que no redueixen prou les despeses i que incrementen el cost dels càrrecs públics respecte de l’anterior legislatura, mentrestant d’ençà que ha començat la legislatura el batle no fa més que apujar taxes i imposts, i aquesta vegada contribueix a l’enriquiment dels bancs i a les ingerències de l’Estat en l’autonomia financera dels ajuntaments.

13 de maig del 2012

3a reunió de participació ciutadana


La participació ciutadana hauria de ser la principal forma de reflectir la democràcia, sobretot en l'àmbit municipal, i permetre que es tenguin en compte les opinions dels ciutadans sobre temes concrets. Per això, des del PSM seguim amb les reunions de participació ciutadana, tractant els principals temes que poden afectar el nostre poble.
La pròxima es farà divendres que ve (18 de maig) a les 20'30 hores a la sala multiusos del Casal d'Entitats.
Et demanam que venguis i puguis participar amb la teva opinió.


9 de maig del 2012

El PSM aconsegueix que Llubí s'enllaci per la llengua

En el darrers plens el PSM ha presentat diverses mocions municipals en defensa de la llengua pròpia: mocions per exigir la retirada de la modificació de la Llei de funció pública, mocions per a l’adhesió al Moviment per la llengua, etc. Totes les mocions han estat aprovades per majoria amb els vots a favor dels grups de l’oposició i l’abstenció del PP que governa en minoria.
El passat 30 d’abril el PSM va registrar una altra moció municipal per adherir l’Ajuntament de Llubí al moviment Enllaçats per la llengua, col·locar el llaç símbol d’aquest moviment a la façana de l’Ajuntament i a altres edificis municipals i fer constar el suport institucional a la pàgina web de la plataforma.
L’ajuntament de Llubí ha col·locat, avui dimecres, el llaç a la seva façana prèviament a la celebració del Ple de dilluns dia 14 de maig.
Des del PSM celebram que les nostres propostes siguin ara compartides per l’equip de govern del PP, fins i tot que es compleixi la moció nacionalista abans que pugui ser acordada una altra vegada per majoria a l’Ajuntament.
Els regidors i regidores del PSM no sabem si això es correspon a un canvi d’opinió del PP local que fins ara, lamentablement, excusaven la seves abstencions en el seguiment del programa electoral del Sr. Bauzá. Sigui com sigui, celebram que Llubí s’enllaci per la llengua.

2 de maig del 2012

El PSM vol que l’1% del pressupost de la Variant s’apliqui al municipi de Llubí i amb projectes culturals importants

Des del PSM-Entesa Nacionalista de Llubí volem que sigui per Llubí tota la inversió de l’1% cultural que pertoca de les obres de la variant, i destinar-la a projectes culturals o bé de patrimoni realment important per al municipi. Les obres de la variant tenen un pressupost total de 3,4 milions d’euros (sense tenir en compte modificats) i això suposa més de 30.000 € en inversió d’1% cultural.
No volem que aquesta inversió es dispersi o acabi en actuacions poc rellevants. Defensam que Llubí té nombrosos béns i valors (històrics, arqueològics, etnològics, artístics) que integren el nostre patrimoni històric i cultural, molts dels quals necessiten d’actuacions de conservació, rehabilitació o bé mesures d’enriquiment del patrimoni i de millora cultural.
Des del PSM hem presentat una moció municipal on s'insta el Consell de Mallorca a aplicar l’1% al municipi de Llubí, també exigeix a l’equip de govern de l’Ajuntament a aprovar per Ple les destinacions de la inversió de l’1% i, a la mateixa moció, presentam 10 propostes culturals i patrimonials rellevants per a Llubí.
Hem presentat propostes diverses com ara la conservació i rehabilitació de la zona arqueològica des Racons, obres de conservació i consolidació de l’interior del campanar de l’Església (amb motiu el 2013 del centenari de la parròquia), reformes i millores a l’esplanada de s’Ermita, protecció i rehabilitació del sistema de pous comuns  i elements de patrimoni annexos de s’Hort de Son Rossinyol i de sa Cleda,  reformes al Casal d’entitats, equipaments per al Teatre municipal al Casal de Cultura, etc.
Els regidors i regidores del PSM de Llubí coordinarem també aquesta demanda del 1% cultural amb els representants del PSM al Consell de Mallorca.

Si voleu veure la notícia que ha aparegut a la premsa:
- Última Hora (01/04/12)
- Diario de Mallorca (01/04/12)
- Diari de Balears (01/04/12)